Skub
winner
 
10
10
10
9
6
45
 
2
9
9
7
9
36
 
8
8
7
3
8
34
 
6
2
5
8
10
31
 
9
7
3
5
5
29
 
7
1
8
10
3
29
 
3
6
4
2
7
22
 
4
5
2
6
4
21
 
5
3
6
4
1
19
 
1
4
1
1
2
9
Paco del Stinko
eliminated (no entry)
 
Pigfarmer Jr.
eliminated (no entry)
 
ROTR
eliminated (no entry)
 
Merisan
immune (no entry)